ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Τι είναι το «ηχώ»;

Το κέντρο μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας «ηχώ» δημιουρ­γή­θη­κε το 2016 από τη Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη, μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια με πολυ­ε­τή κλι­νι­κή εμπει­ρία. Είναι ένας χώρος με τις κατάλ­λη­λες προ­δια­γρα­φές για τη διε­ξα­γω­γή συνε­δριών μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας με ανθρώ­πους όλων των ηλι­κιών που αντι­με­τω­πί­ζουν ένα μεγά­λο εύρος δυσκο­λιών. Επι­πλέ­ον το «ηχώ» προ­σφέ­ρει επο­πτεία και εκπαι­δευ­τι­κά εργα­στή­ρια σε μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τές καθώς και εκπαι­δευ­τι­κά ή βιω­μα­τι­κά εργα­στή­ρια και συμ­βου­λευ­τι­κή στη χρή­ση της μου­σι­κής σε οργα­νι­σμούς και κλι­νι­κά πλαί­σια.

Μάθε­τε περισ­σό­τε­ρα για το χώρο και τις υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρει.

Η μουσικοθεραπεύτρια του «ηχώ»

H Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη είναι μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια που εξει­δι­κεύ­ε­ται στη μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία. Πρό­ε­δρος του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών, σπού­δα­σε μου­σι­κή στο Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο, μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στο Anglia Ruskin University στη Μ. Βρε­τα­νία και μου­σι­κο­θε­ρα­πεία σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας Νεο­γνών καθώς και μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στην επι­λό­χειο περί­ο­δο στις Η.Π.Α. Συνε­χί­ζει την εκπαί­δευ­σή της στην Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Φαι­νο­με­νο­λο­γι­κής Υπαρ­ξια­κής Ανά­λυ­σης και Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας.

Μάθε­τε περισ­σό­τε­ρα για τη Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη.

Τι είναι η μουσική ψυχοθεραπεία;

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία είναι ένας κλά­δος της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας που εστιά­ζει στην ψυχι­κή υγεία του ανθρώ­που και δίνει ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στη σχέ­ση που δημιουρ­γεί­ται μετα­ξύ θερα­πευ­τή και θερα­πευό­με­νου μέσω της μου­σι­κής εμπει­ρί­ας.

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η μουσική ψυχοθεραπεία;

Ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Βελτίωση της χρήσης της φωνής και του λόγου

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης

Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων

Μείωση του άγχους

Mείωση της επιθετικότητας

Μη φαρμακολογική διαχείριση του πόνου

Ρύθμιση και σταθεροποίηση ζωτικών ρυθμών

Ενίσχυση του δεσμού γονέα – παιδιού

Βελτίωση της διάθεσης, της συναισθηματικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής

Οι αρχές του «ηχώ»

Σεβό­μα­στε τη μονα­δι­κό­τη­τα κάθε ανθρώ­που, το δικαί­ω­μα στον αυτο­προσ­διο­ρι­σμό και την επι­λο­γή ασχέ­τως ηλι­κί­ας και διά­γνω­σης.

Βασι­ζό­μα­στε στη θερα­πευ­τι­κή σχέ­ση. Μέσα σε αυτή ο θερα­πευό­με­νος μπο­ρεί να νιώ­σει την απο­δο­χή, την ασφά­λεια και την υπο­στή­ρι­ξη που θα του επι­τρέ­ψουν να ακου­στεί, να εκφρα­στεί, να συμπε­ρι­φερ­θεί και να συνυ­πάρ­ξει με νέους τρό­πους, να επε­ξερ­γα­στεί όσα τον βασα­νί­ζουν και ίσως τελι­κά να ανα­κα­λύ­ψει ένα νέο πιο πρό­σφο­ρο δρό­μο.

Εμπι­στευό­μα­στε τη δημιουρ­γι­κή δια­δι­κα­σία και τη μου­σι­κή ως δίαυ­λο επι­κοι­νω­νί­ας που συν­δέ­ει, μέσο που εκφρά­ζει και εμπε­ριέ­χει σκέ­ψεις και συναι­σθή­μα­τα, ως ερέ­θι­σμα που κινη­το­ποιεί και επη­ρε­ά­ζει.

Back to top