ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Ένα μου­σι­κό όργα­νο είναι πάντα καλό δώρο για ένα μικρό παι­δί.

Ξέρου­με πια πως η δημιουρ­γι­κή ενα­σχό­λη­ση με τη μου­σι­κή, το παί­ξι­μο μου­σι­κής δηλα­δή, προ­σφέ­ρει πολ­λά στο ανα­πτυσ­σό­με­νο ανθρω­πά­κι. Χωρίς να ξεχνά­με τη δια­σκέ­δα­ση και την από­λαυ­ση που έχουν πρω­ταρ­χι­κά και αναμ­φι­σβή­τη­τα αξία, το παί­ξι­μο μου­σι­κής ενι­σχύ­ει την ανά­πτυ­ξη κινη­τι­κών, γνω­στι­κών και συναι­σθη­μα­τι­κών δεξιο­τή­των.

Το μόνο μειο­νέ­κτη­μα; Τα μου­σι­κά όργα­να συχνά έχουν υψη­λό κόστος και επί­σης συχνά κάνουν… θόρυ­βο, που μπο­ρεί να γίνει ενο­χλη­τι­κός για τους ακρο­α­τές και να οδη­γή­σει σε καυ­γά­δες για το πότε και πώς μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν. Ένα τύμπα­νο ή μια φλο­γέ­ρα π. χ. ίσως δεν είναι το ιδα­νι­κό δώρο αν δεν εκτι­μά­με τους δυνα­τούς και οξείς ήχους στο σπί­τι.

Υπάρ­χουν όμως αρκε­τά όργα­να με πιο «δια­κρι­τι­κό» ηχό­χρω­μα και έντα­ση, συνή­θως μικρά σε μέγε­θος και χαμη­λού κόστους που μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν με πολ­λούς τρό­πους.

Μια γενι­κή συμ­βου­λή: Προ­τι­μή­στε κατα­στή­μα­τα μου­σι­κών οργά­νων και όχι παι­χνι­διών. Τα όργα­να που δια­θέ­τουν είναι συνή­θως καλύ­τε­ρης ποιό­τη­τας, αντέ­χουν περισ­σό­τε­ρο και ηχούν καλύ­τε­ρα.

Δεί­τε λοι­πόν 5 προ­τά­σεις για μου­σι­κά δώρα:

Μου­σι­κά Αυγά

μουσικά αυγά - χριστίνα καλλιώδη

Μικρά για να χωρά­νε στις παλά­μες, παί­ζο­νται με πολ­λούς τρό­πους: Τα κου­νά­με πάνω κάτω ή αρι­στε­ρά δεξιά και παρα­τη­ρού­με πώς αλλά­ζει ο ήχος τους, τα χτυ­πά­με στο χέρι ή το πόδι μας, τα κυλά­με στο πάτω­μα ανά­με­σά μας, τα πετά­με ο ένας στον άλλο, τα κρύ­βου­με στην τσέ­πη για να ακού­γο­νται ενώ περ­πα­τά­με ή χορεύ­ου­με, τα κου­νά­με για να νανου­ρί­σου­με, για να μιμη­θού­με τη βρο­χή, σαν ηχη­τι­κά εφέ όταν λέμε ιστο­ρί­ες…

Φυσαρ­μό­νι­κα

φυσαρμόνικα-χριστίνα καλλιώδη

Πλα­στι­κή για να πλέ­νε­ται και με αραιές οπές για να παί­ζε­ται ευκο­λό­τε­ρα. Ο ήχος παρά­γε­ται εκπνέ­ο­ντας και εισπνέ­ο­ντας. Ιδα­νι­κά πάρ­τε δύο, μία για το παι­δί και μία για τη μαμά/μπαμπά για να παί­ζουν μαζί.
Προ­σθέ­στε και ένα βιβλια­ρά­κι με τα βασι­κά ή παρα­κο­λου­θή­στε κάποιο από τα βίντεο που κυκλο­φο­ρούν στο internet. Ο ήχος της είναι γλυ­κός και χαμη­λής έντα­σης. Προ­σέξ­τε στην αρχή να μην το παρα­κά­νε­τε για­τί μπο­ρεί να ζαλι­στεί­τε! Επι­πλέ­ον πλε­ο­νέ­κτη­μα: η δια­δι­κα­σία της ρυθ­μι­κής ανα­πνο­ής μας βοη­θά να χαλα­ρώ­σου­με και να συγκε­ντρω­θού­με.

Ζίλια

ζίλια-χριστίνα καλλιώδη

Μεταλ­λι­κά μικρά κύμ­βα­λα που στε­ρε­ώ­νο­νται στα δάχτυ­λα. Πάρ­τε δύο ζευ­γά­ρια ώστε να μπο­ρεί­τε να παί­ξε­τε και μαζί. Ανά­λο­γα με τον τρό­πο που θα τα χτυ­πή­σε­τε μπο­ρεί­τε να κάνε­τε κοφτούς και σύντο­μους ήχους ή να τα αφή­σε­τε να ηχή­σουν σαν καμπα­νά­κια. Παίξ­τε τα στο ρυθ­μό της μου­σι­κής που ακού­τε, συνο­δεύ­ο­ντας ένα τρα­γού­δι ή χορεύ­ο­ντας. Μπο­ρεί­τε να παί­ζε­τε ο καθέ­νας τα δικά του ή να συνερ­γα­στεί­τε κρα­τώ­ντας ο κάθε ένας το ένα από το σετ.

Καλί­μπα

καλίμπα-χριστίνα καλλιώδη

Το ακρι­βό­τε­ρο (αλλά όχι τόσο) μου­σι­κό όργα­νο της λίστας. Παί­ζε­ται με τους αντί­χει­ρες (ή με τους δεί­κτες για πολύ μικρά παι­διά). Aκού­γε­ται πάντα υπέ­ρο­χα και σχε­δόν σίγου­ρα θα το ζηλέ­ψουν και οι γονείς.
Ιδα­νι­κό για νανού­ρι­σμα και χαλά­ρω­ση. Και μη διστά­σε­τε να ζητή­σε­τε από το παι­δί να σας νανου­ρί­σει παί­ζο­ντας, τους αρέ­σει πολύ!

Ξύστρα βατρα­χά­κι

Παρά­γει δύο δια­φο­ρε­τι­κά ηχο­χρώ­μα­τα ανά­λο­γα με το αν θα χτυ­πή­σε­τε το κεφά­λι του ή θα ξύσε­τε την πλά­τη του. Πώς θα το χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε; Δώστε το σε ένα παι­δί και θα βρει σίγου­ρα τρό­πους.

 

*το άρθρο δημο­σιεύ­τη­κε στην Huffington Post στις 25 Δεκεμ­βρί­ου 2016.

 

Back to top