ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

 •  Αρχική
 • Μουσική ψυχοθεραπεία(current)

Τι είναι η μουσική ψυχοθεραπεία;

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία είναι ένας κλά­δος της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας που εστιά­ζει στην ψυχι­κή υγεία του ανθρώ­που και δίνει ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στη σχέ­ση που δημιουρ­γεί­ται μετα­ξύ θερα­πευ­τή και θερα­πευό­με­νου μέσω της μου­σι­κής εμπει­ρί­ας.

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Η μου­σι­κο­θε­ρα­πεία είναι μια θερα­πευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, κατά την οποία ένας εξει­δι­κευ­μέ­νος θερα­πευ­τής με κύριο εργα­λείο τη μου­σι­κή βοη­θά τον θερα­πευό­με­νο να βελ­τιώ­σει την υγεία και την ποιό­τη­τα της ζωής του.


Γιατί είναι χρήσιμη;

Μπο­ρεί να είναι ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μη όταν κάποιος αδυ­να­τεί, δυσκο­λεύ­ε­ται ή φοβά­ται να επι­κοι­νω­νή­σει λεκτι­κά, όταν κάποιος νιώ­θει ότι οι λέξεις δεν αρκούν για να περι­γρά­ψουν όσα αισθά­νε­ται. Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία είναι μια από τις ελά­χι­στες ψυχο­λο­γι­κού τύπου μεθό­δους που επι­τρέ­πει σε ανθρώ­πους με απου­σία λόγου να εκφρα­στούν και να επι­κοι­νω­νή­σουν, όπως για παρά­δειγ­μα είναι τα βρέ­φη και τα άτο­μα με αυτι­σμό, αφα­σία, άνοια και άλλα.

Σε ποιον απευθύνεται;

Από ένα πρό­ω­ρο νεο­γέν­νη­το που χρειά­ζε­ται να ρυθ­μί­σει τους χτύ­πους της καρ­διάς του, σε ένα παι­δί που δυσκο­λεύ­ε­ται να δια­χει­ρι­στεί το δια­ζύ­γιο των γονιών του, από κάποιον άνθρω­πο που αναρ­ρώ­νει από εγκε­φα­λι­κό, σε κάποιον που έχει κου­ρα­στεί από τη πίε­ση της δου­λειάς του, από έναν ηλι­κιω­μέ­νο με άνοια, σε μια οικο­γέ­νεια που δια­χει­ρί­ζε­ται την απώ­λεια.Μερικά από τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που συναντάμε είναι τα εξής:

 • Προ­ω­ρό­τη­τα
 • Δυσκο­λί­ες στο λόγο και την επι­κοι­νω­νία
 • Διά­σπα­ση προ­σο­χής — υπερ­κι­νη­τι­κό­τη­τα
 • Δυσκο­λί­ες κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης
 • Δια­τα­ρα­χές συναι­σθή­μα­τος και συμπε­ρι­φο­ράς
 • Ανα­πτυ­ξια­κές διαταραχές/Αυτισμός
 • Σύν­δρο­μο Down
 • Νευ­ρο­λο­γι­κές παθή­σεις
 • Πολ­λα­πλές ανα­πη­ρί­ες
 • Χρό­νιες σωμα­τι­κές ασθέ­νειες
 • Κακο­ποί­η­ση
 • Ζητή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας
 • Επι­σφα­λής Κύη­ση
 • Πόνος
 • Άνοια
 • Εξαρ­τή­σεις
 • Πέν­θος

Τι συμβαίνει σε μια συνεδρία;

Σε μια συνε­δρία μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας η θερα­πευ­τι­κή σχέ­ση χτί­ζε­ται μέσα από την αυθόρ­μη­τη παρα­γω­γή μου­σι­κής με
μου­σι­κά όργα­να, τη φωνή και το σώμα ή αλλιώς μέσα από τον κλι­νι­κό μου­σι­κό αυτο­σχε­δια­σμό.

Δεν ενδια­φε­ρό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα για το αισθη­τι­κό απο­τέ­λε­σμα αλλά κυρί­ως για τη δημιουρ­γία μιας μου­σι­κής γλώσ­σας που αντα­να­κλά τη ψυχο­συ­ναι­σθη­μα­τι­κή και σωμα­τι­κή κατά­στα­ση του θερα­πευό­με­νου και του επι­τρέ­πει μια ουσια­στι­κή επι­κοι­νω­νία και συνά­ντη­ση με τον εαυ­τό και τους γύρω του. Επι­πλέ­ον, και πάντα σύμ­φω­να με τις ανά­γκες των συμ­με­τε­χό­ντων, μια συνε­δρία μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νει δημιουρ­γία τρα­γου­διών, ακρό­α­ση μου­σι­κής, κίνη­ση, τρα­γού­δι, συζή­τη­ση και σιω­πή. Ο μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής συμ­με­τέ­χει στη δια­δι­κα­σία και την υπο­στη­ρί­ζει μου­σι­κά και λεκτι­κά. Για να ωφε­λη­θεί κάποιος από τη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία δεν χρειά­ζε­ται να έχει μου­σι­κές γνώσεις.Οι συνε­δρί­ες μπο­ρεί να είναι ατο­μι­κές ή ομα­δι­κές.Μερικά από τα οφέλη

Μέσα από τη μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία μπο­ρού­με να παρα­τη­ρή­σου­με αλλα­γές σε σωμα­τι­κό, συναι­σθη­μα­τι­κό και γνω­στι­κών επί­πε­δο. Μετα­ξύ άλλων:

 • Την ανά­πτυ­ξη γνω­στι­κών και κοι­νω­νι­κών δεξιο­τή­των
 • Την βελ­τί­ω­ση της χρή­σης της φωνής και του λόγου
 • Την ενί­σχυ­ση της αυτο­ε­κτί­μη­σης και της αυτο­πε­ποί­θη­σης
 • Τη βελ­τί­ω­ση των δια­προ­σω­πι­κών σχέ­σε­ων
 • Τη μεί­ω­ση του άγχους και της αυτο­τραυ­μα­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς
 • Τη μεί­ω­ση της επι­θε­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς
 • Τη μη φαρ­μα­κο­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση του πόνου
 • Τη ρύθ­μι­ση και στα­θε­ρο­ποί­η­ση ζωτι­κών ρυθ­μών
 • Την ενί­σχυ­ση του δεσμού γονέα — παι­διού
 • Τη βελ­τί­ω­ση της διά­θε­σης, της συναι­σθη­μα­τι­κής κατά­στα­σης και της ποιό­τη­τας ζωής

Επαρκεί η μουσική ψυχοθεραπεία;

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία μπο­ρεί να είναι είτε η θερα­πεία επι­λο­γής, είτε να λει­τουρ­γή­σει συν­δυα­στι­κά με φαρ­μα­κο­λο­γι­κές, ψυχο­κοι­νω­νι­κές και άλλες θερα­πευ­τι­κές παρεμ­βά­σεις για να ενι­σχύ­σει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα τους ή για να μειώ­σει την ανα­γκαιό­τη­τά τους.

Η μουσικοθεραπεία σήμερα

Η μου­σι­κο­θε­ρα­πεία έχει ανα­πτυ­χθεί ιδιαί­τε­ρα — με την ανά­πτυ­ξη ερευ­νη­τι­κών πανε­πι­στη­μια­κών προ­γραμ­μά­των διδα­κτο­ρι­κού και μετα­δι­δα­κτο­ρι­κού επι­πέ­δου — με απο­τέ­λε­σμα να θεω­ρεί­ται πλέ­ον μια ερευ­νη­τι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη θερα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση.

Στη χώρα μας η μου­σι­κο­θε­ρα­πεία θεω­ρεί­ται μια παρέμ­βα­ση που αφο­ρά κυρί­ως την ειδι­κή αγω­γή και ανθρώ­πους με αυτι­σμό. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως έχει πολύ περισ­σό­τε­ρες εφαρ­μο­γές και μπο­ρεί να είναι χρή­σι­μη σε έναν άνθρω­πο από την πρώ­τη έως την τελευ­ταία του στιγ­μή ειδι­κά όταν προ­κύ­πτουν δυσκο­λί­ες.


Back to top