ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθεραπείας 2017

Η Ευρω­παϊ­κή Συνο­μο­σπον­δία Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας (EMTC), ετοι­μά­ζει για 4η συνε­χή χρο­νιά μία μεγά­λη Ευρω­παϊ­κή γιορ­τή για την Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στις 15 Νοεμ­βρί­ου 2017 οργα­νώ­νο­ντας παρου­σιά­σεις, δρά­σεις, και εργα­στή­ρια, με ελεύ­θε­ρη συμ­με­το­χή για το κοι­νό. Το φετι­νό μας θέμα είναι «Άκου τη φωνή σου!» 


Στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία ακού­με τις δια­φο­ρε­τι­κές φωνές των θερα­πευό­με­νων μας. Τους προ­σκα­λού­με και τους δίνου­με χώρο για έκφρα­ση, για διε­ρεύ­νη­ση των βιω­μά­των τους μέσω της χρή­σης της φωνής και των μου­σι­κών οργά­νων.


Στο πλαί­σιο αυτής της γιορ­τής, ο Ελλη­νι­κός Σύλ­λο­γος Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών (ΕΣΠΕΜ), σας καλεί στις δημιουρ­γι­κές εκδη­λώ­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το Νοέμ­βριο σε όλη την Ελλά­δα για να γίνει γνω­στή σε όλους η δύνα­μη της σύν­δε­σης μέσω της μου­σι­κής, για γνω­ρί­σε­τε από κοντά την μετα­μορ­φω­τι­κή δύνα­μη της Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας.Μάθε­τε περισ­σό­τε­ρα εδώ

Back to top