ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Εργαστήριο για γονείς μωρών που νοσηλεύονται σε ΜΕΝΝ

Σάβ­βα­το 18 Νοεμ­βρί­ου 2017, 10:00–12:00 — ΓΝΜ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ — Αμφι­θέ­α­τρο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος-Ισό­γειο κτι­ρί­ου Γ.

Με αφορ­μή την Ευρω­παϊ­κή Ημέ­ρα Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας στις 15 Νοεμ­βρί­ου και την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προ­ω­ρό­τη­τας στις 17 Νοεμ­βρί­ου διορ­γα­νώ­νου­με σε συνερ­γα­σία με το Νεο­γνο­λο­γι­κό Τμή­μα του ΓΝΜ Έλε­να Βενι­ζέ­λου ένα δωρε­άν εκπαι­δευ­τι­κό εργα­στή­ριο για τη χρή­ση της φωνής που απευ­θύ­νε­ται σε γονείς μωρών που νοση­λεύ­ο­νται σε ΜΕΝΝ.

Τα μου­σι­κά ερε­θί­σμα­τα είναι ιδιαί­τε­ρα ευερ­γε­τι­κά για τα πρό­ω­ρα βρέ­φη, τα οποία δεί­χνουν στα­θε­ρή προ­τί­μη­ση στις φωνές των γονιών τους.

Γνω­ρί­ζου­με και ερευ­νη­τι­κά πως η μου­σι­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση μέσω της φωνής

  • επι­δρά θετι­κά στην ανα­πτυ­ξια­κή πορεία του μωρού,
  • μειώ­νει το στρες και ενι­σχύ­ει την αυτο­πε­ποί­θη­ση των γονιών για την φρο­ντί­δα του μωρού τους,
  • συμ­βάλ­λει ουσια­στι­κά στην επι­κοι­νω­νία και τη δημιουρ­γία δεσμού μετα­ξύ τους.

Στο εργα­στή­ριο οι γονείς

  • θα ενη­με­ρω­θούν για τις θετι­κές επι­δρά­σεις που έχει η φωνή τους στο βρέ­φος
  • θα μάθουν και θα εξα­σκή­σουν ανα­πτυ­ξια­κά κατάλ­λη­λους τρό­πους και τεχνι­κές για να τη χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ενδυ­να­μώ­νο­ντας τη σχέ­ση τους μαζί του.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top