ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Θέσεις για συνεδρίες χαμηλού κόστους

Από την 1η Μαρ­τί­ου το «ηχώ» έχει 2 θέσεις για κύκλους 12 συνε­δριων χαμη­λού κόστους (ή 24 για πρώ­ι­μη παρεμ­βα­ση σε παι­διά με ανα­πτυ­ξια­κές δυσκο­λί­ες) μέσω του Ψ-Δικτύ­ου.

Οι θέσεις προ­σφέ­ρο­νται σε ανθρώ­πους με οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες: άνερ­γους, χαμη­λό­μι­σθους, συντα­ξιού­χους, πολύ­τε­κνους, μέλη μονο­γο­νεϊ­κών οικο­γε­νειών, πολύ­τε­κνους, φοι­τη­τές και άτο­μα με δυσκο­λί­ες δια­βί­ω­σης.

Το κόστος των συνε­δριών κυμαί­νε­ται από 10 έως 25€/συνεδρία και συμ­φω­νεί­ται κατά την πρώ­τη επί­σκε­ψη.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Για να μάθε­τε περισ­σό­τε­ρα για το Ψ-Δίκτυο δεί­τε εδώ:
https://psy-diktyo.gr/

Back to top