ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Την 1 Μαρ­τί­ου μιλά­με σε όλους για τη δύνα­μη της Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας!

 

Αν θέλε­τε να μάθε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πώς μπο­ρεί να βοη­θή­σει εσάς ή τους οικεί­ους σας επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

 

 

 

Back to top