ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

  •  Αρχική
  • Νέα
  • Εκφράζοντας το άρρητο. Εργαστήριο Μουσικοθεραπείας στο Αμφιαράειο Ωρωπού.(current)
Εκφράζοντας το άρρητο. Εργαστήριο Μουσικοθεραπείας στο Αμφιαράειο Ωρωπού.

Με αφορ­μή τη Διε­θνή Ημέ­ρα Μου­σεί­ων 2017 με θέμα «Μου­σεία και αμφι­λε­γό­με­νες ιστο­ρί­ες: Τα μου­σεία μιλούν για αυτά που δεν λέγο­νται», ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος του Αμφια­ρά­ειου στον Ωρω­πό θα φιλο­ξε­νή­σει ένα μου­σι­κό εργα­στή­ριο με τη μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τρια Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη.
Την Κυρια­κή 21 Μαΐ­ου, από τις 11 το πρωί ώς τις 2 το μεση­μέ­ρι, οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευκαι­ρία να πει­ρα­μα­τι­στούν με τους τρό­πους που η μου­σι­κή μας επι­τρέ­πει να εκρ­φρά­σου­με όσα δεν χωρούν σε λέξεις.
—–
Το εργα­στή­ριο απευ­θύ­νε­ται σε ενη­λί­κους και η συμ­με­το­χή είναι δωρε­άν.
Κυρια­κή 21 Μαΐ­ου 11.00 — 14.00
Αρχαιο­λο­γι­κός χώρος Αμφια­ρά­ειου Ωρω­πού, Επαρ­χια­κή οδός Μαρ­κό­που­λου Ωρω­πού – Καλά­μου
Πλη­ρο­φο­ρί­ες — δηλώ­σεις συμ­με­το­χής στο τηλ. 210 3213122 (εσωτ. 145)
Η πρό­σβα­ση δεν είναι δυνα­τή σε άτο­μα με κινη­τι­κές δυσκο­λί­ες.

Back to top