ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

  •  Αρχική
  • Νέα
  • Μουσικοθεραπεία: Δημιουργική ψυχοθεραπεία με εργαλείο τη μουσική.(current)
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 19.30–21.00
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Δρόση 2 και Δροσίνη στο Ψυχικό.

Μια ομι­λία γνω­ρι­μί­ας με τη Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία, τις βασι­κές αρχές της και τους τρό­πους που μας βοη­θά. Όλα αυτά, μέσα από παρα­δείγ­μα­τα συνε­δριών ανθρώ­πων με στρες, παι­διών με προ­βλή­μα­τα συμπε­ρι­φο­ράς και μαμά­δων που δυσκο­λεύ­ο­νται να συν­δε­θούν με τα μωρά τους.

Back to top