ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

  •  Αρχική
  • Νέα
  • Μουσικοθεραπεία: Τί είναι και πώς μας βοηθά; Ομιλία και Βιωματικό εργαστήριο.(current)
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
Πολιτιστικός και Επιστημονικός Σύλλογος Σύλλογος Χαλανδρίου Αργώ, Σοφοκλή Βενιζέλου 20 και Καραολή Δημητρίου.
18.30–20.00: Ομιλία
20.00–21.30: Εργαστήριο*

Μια ομι­λία γνω­ρι­μί­ας με τη Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία, τις βασι­κές αρχές της και τους τρό­πους που μας βοη­θά μέσα από παρα­δείγ­μα­τα συνε­δριών.

Στο εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, θα ανα­κα­λύ­ψου­με στην πρά­ξη πως η μου­σι­κή δημιουρ­γι­κή δια­δι­κα­σία μπο­ρεί να γίνει το εργα­λείο για να δού­με με άλλη ματιά τον εαυ­τό μας και να επι­κοι­νω­νή­σου­με με τους γύρω μας. Η συμ­με­το­χή δεν προ­ϋ­πο­θέ­τει μου­σι­κές γνώ­σεις παρά μόνο διά­θε­ση για πει­ρα­μα­τι­σμό και επι­κοι­νω­νία.

*Το εργα­στή­ριο απευ­θύ­νε­ται σε ενη­λί­κους. Οι θέσεις είναι περιο­ρι­σμέ­νες και απαι­τεί­ται δήλω­ση συμ­με­το­χής στο

ή στο 6936 78 07 46 μετα­ξύ 12–16:00 και 20–22:00.
Back to top