ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Σεμινάριο Μουσικοθεραπείας-Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Σεμινάριο Μουσικοθεραπείας με τη Χριστίνα Καλλιώδη και τον Δημήτρη Κουκουράκη

Σάβ­βα­το 19 Μαΐ­ου 2018, 12.00–18.00 | Κέντρο Μου­σι­κής Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας «ηχώ», Ναρ­κίσ­σων 13 Χαλάν­δρι

Στό­χος του σεμι­να­ρί­ου είναι η από­κτη­ση μιας ολο­κλη­ρω­μέ­νης και ακρι­βούς εικό­νας του επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας και των θετι­κών της επι­δρά­σε­ων μέσω της βιω­μα­τι­κής εμπει­ρί­ας. Οι ειση­γη­τές, Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη-μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια MA, NICU και Δημή­τρης Κου­κου­ρά­κης-μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής PgDip, είναι μέλη του Ελλ. Συλ­λό­γου Πτυ­χιου­χών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών με πολυ­ε­τή κλι­νι­κή εμπει­ρία με παι­διά, εφή­βους και ενη­λί­κους που αντι­με­τω­πί­ζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκο­λιών.

Το εργα­στή­ριο θα προ­σφέ­ρει στους συμ­με­τέ­χο­ντες την ευκαι­ρία να έρθουν σε επα­φή με τα εκφρα­στι­κά μέσα που χρη­σι­μο­ποιεί η μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και να εξε­ρευ­νή­σουν τους τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νή­σουν και να σχε­τι­στούν μέσω της μου­σι­κής. Στο δεύ­τε­ρο μέρος του σεμι­να­ρί­ου οι θεω­ρη­τι­κές αρχές που διέ­πουν τη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία, οι μέθο­δοι και τεχνι­κές της καθώς και τα τεκμ­ριω­μέ­να οφέ­λη της θα παρου­σια­στούν μέσω βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νων και ηχο­γρα­φη­μέ­νων παρα­δειγ­μά­των κλι­νι­κής πρα­κτι­κής, επι­τρέ­πο­ντας στους συμ­με­τέ­χο­ντες μια όσο το δυνα­τόν πιο άμε­ση εμπει­ρία.

Το σεμι­νά­ριο απευ­θύ­νε­ται σε επαγ­γελ­μα­τί­ες του χώρου της υγεί­ας, εκπαι­δευ­τι­κούς, μου­σι­κούς, φοι­τη­τές και οποιον­δή­πο­τε ενδια­φέ­ρε­ται να ενη­με­ρω­θεί για τη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και τους τρό­πους που μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει την ποιό­τη­τα ζωής του ίδιου, των ανθρώ­πων που φρο­ντί­ζει ή/και των ανθρώ­πων με τους οποί­ους εργά­ζε­ται. Για τη συμ­με­το­χή δεν απαι­τού­νται μου­σι­κές γνώ­σεις.

Πρό­γραμ­μα:

12.00–14.30: Βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο

14.30–15.00: Διά­λειμ­μα

15.00–17.30: Θεω­ρη­τι­κή παρου­σί­α­ση και παρα­δείγ­μα­τα κλι­νι­κής πρα­κτι­κής

17.30–18.00: Ερω­τή­σεις και συζή­τη­ση.

 

Κόστος συμ­με­το­χής: 60€ (45€ για άνεργους/φοιτητές)

Θα δοθούν πιστο­ποι­η­τι­κά συμ­με­το­χής, σημειώ­σεις και σχε­τι­κή βιβλιο­γρα­φία.

Οι θέσεις είναι περιο­ρι­σμέ­νες και απαι­τεί­ται δήλω­ση συμ­με­το­χής εδώ.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας στο

ή στο 210 68 98 078.

 

Αν θέλε­τε να μάθε­τε για τη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία, να δεί­τε τι συμ­βαί­νει σε μια μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τι­κή συνε­δρία και να συμ­με­τέ­χε­τε στο βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σας περι­μέ­νου­με!

*

H Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη είναι μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια — επό­πτρια με πολυ­ε­τή κλι­νι­κή εμπει­ρία με παι­διά και ενη­λί­κους. Σπού­δα­σε μου­σι­κή στο Τμή­μα Μου­σι­κών Σπου­δών του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου και Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία με εκλε­κτι­κή ψυχα­να­λυ­τι­κά επη­ρε­α­σμέ­νη προ­σέγ­γι­ση (PgD, MA) στο Anglia Ruskin University στη Μ. Βρε­τα­νία. Έχει ολο­κλη­ρω­μέ­νη μετεκ­παί­δευ­ση στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία με πρό­ω­ρα και τελειό­μη­να βρέ­φη και τις οικο­γέ­νειες τους σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας Νεο­γνών στο Louis Armstrong Center of Music and Medicine του Nοσο­κο­μεί­ου Mount Sinai Beth Israel καθώς και στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στην επι­λό­χειο περί­ο­δο στις Η.Π.Α. Συνε­χί­ζει να εμβα­θύ­νει στο αντι­κεί­με­νό της ως εκπαι­δευό­με­νη της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Φαι­νο­με­νο­λο­γι­κής Υπαρ­ξια­κής Ανά­λυ­σης και Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας.

Έχει συνερ­γα­στεί με ιδιω­τι­κές δομές, το Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Αττι­κής και το Ελλη­νι­κό Κέντρο Ψυχι­κής Υγιει­νής και Ερευ­νών, το ΤΕΙ Αθή­νας, την Ιατρι­κή Σχο­λή του ΕΚΠΑ κ.ά. και είναι η ιδρύ­τρια του Κέντρου Μου­σι­κής Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας «ηχώ». Η κλι­νι­κή της εμπει­ρία περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων: πρό­ω­ρα νεο­γνά και νεο­γνά με σύν­δρο­μο στέ­ρη­σης και τις οικο­γέ­νειές τους, ανθρώ­πους με προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας, με ανα­πτυ­ξια­κές δια­τα­ρα­χές, με άνοιες, με νοη­τι­κή υστέ­ρη­ση, με εγκε­φα­λι­κή παρά­λυ­ση κ.ά.

Είναι Πρό­ε­δρος του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών, τον οποίο και εκπρο­σω­πού­σε στην Ευρω­παϊ­κή Συνο­μο­σπον­δία Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας, μέλος της International Association for Music and Medicine, της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Ακου­στι­κής Οικο­λο­γί­ας και υπήρ­ξε μέλος της συντα­κτι­κής ομά­δας του διε­πι­στη­μο­νι­κού περιο­δι­κού μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας ανοι­χτής πρό­σβα­σης «Approaches».

*

O Δημή­τρης Κου­κου­ρά­κης είναι μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής με σημα­ντι­κή εμπει­ρία σε ατο­μι­κές και ομα­δι­κές συνε­δρί­ες με παι­διά, εφή­βους και ενή­λι­κες οι οποί­οι έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με ένα μεγά­λο φάσμα δυσκο­λιών.

Ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία το 2003 στο Royal Welsh College of Music and Drama στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο όπου απέ­κτη­σε μετα­πτυ­χια­κό δίπλω­μα καθώς και σημα­ντι­κή επαγ­γελ­μα­τι­κή και κλι­νι­κή εμπει­ρία. Εργά­στη­κε σε δομές ψυχι­κής υγεί­ας παι­διών και ενη­λί­κων καθώς και με νευ­ρο­λο­γι­κούς και ογκο­λο­γι­κούς ασθε­νείς. Είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του Εθνι­κού Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και πτυ­χιού­χος κλα­σι­κής κιθά­ρας με τον Βαγ­γέ­λη Μπου­ντού­νη.

Εργά­ζε­ται στην Αθή­να από το 2007 ως μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής και ως μου­σι­κός. Συνερ­γά­ζε­ται με δομές για παι­διά και εφή­βους με διά­χυ­τες ανα­πτυ­ξια­κές δια­τα­ρα­χές, ανα­πη­ρία όρα­σης, εγκε­φα­λι­κή παρά­λυ­ση, συναι­σθη­μα­τι­κές δυσκο­λί­ες καθώς και ενή­λι­κες με προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας. Παράλ­λη­λα είναι συντο­νι­στής σεμι­να­ρί­ων και βιω­μα­τι­κών εργα­στη­ρί­ων για τη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και έχει ενερ­γή συμ­με­το­χή σε ελλη­νι­κά και διε­θνή συνέ­δρια. Είναι μέλος του Βρε­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών (BAMT) και ιδρυ­τι­κό τακτι­κό μέλος του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών (ΕΣΠΕΜ) όπου διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος από το 2010 έως το 2017.

 

Back to top