ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Η επό­με­νή μας συνά­ντη­ση είναι την Παρα­σκευή 2 Μαρ­τί­ου 2018 και ώρα 19:30–21:00.

Η ομά­δα δημιουρ­γή­θη­κε το 2016 σε συνερ­γα­σία με τους ανθρώ­πους του «31 Εβδο­μά­δες» και φιλο­δο­ξεί να απο­τε­λέ­σει έναν «ασφα­λή τόπο» όπου οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα έχουν την ευκαι­ρία να ανα­λο­γι­στούν τους τρό­πους με τους οποί­ους η πρό­ω­ρη γέν­νη­ση επη­ρέ­α­σε και επη­ρε­ά­ζει τη ζωή τους και πώς θα συνε­χί­σουν από δω και πέρα.

Οι συνα­ντή­σεις είναι ανοι­χτές σε γονείς πρό­ω­ρων παι­διών που νοση­λεύ­ο­νται ή έχουν νοση­λευ­θεί σε ΜΕΝΝ.

Για τη συμ­με­το­χή σε μία ή περισ­σό­τε­ρες συνα­ντή­σεις της ομά­δας απαι­τεί­ται δήλω­ση συμ­με­το­χής στο 210 68 98 078 ή μέσω της φόρ­μας που θα βρεί­τε εδώ.

 

Back to top