ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Είναι ένας σύγ­χρο­νος χώρος με τις κατάλ­λη­λες προ­δια­γρα­φές και ειδι­κό εξο­πλι­σμό για να φιλο­ξε­νεί συνε­δρί­ες μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας με ανθρώ­πους κάθε ηλι­κί­ας που αντι­με­τω­πί­ζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκο­λιών:Ιδιωτικότητα

  • χώρος συνε­δριών που εγγυά­ται την ιδιω­τι­κό­τη­τα και επι­τρέ­πει στους θερα­πευό­με­νους να εκφρά­ζο­νται ελεύ­θε­ρα.
  • άνε­τος χώρος ανα­μο­νής και συνα­ντή­σε­ων.

Εξοπλισμός

  • ποι­κι­λία μου­σι­κών οργά­νων καλής ποιό­τη­τας: το δια­φο­ρε­τι­κό υλι­κό, το δια­φο­ρε­τι­κό ηχό­χρω­μα, η δια­φο­ρε­τι­κή τεχνι­κή παι­ξί­μα­τος δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κή εμπει­ρία, διευ­κο­λύ­νουν τη συμ­βο­λι­κή ανα­πα­ρά­στα­ση και τη δημιουρ­γία συνειρ­μών και χρη­σι­μεύ­ουν για να επι­τευ­χθούν δια­φο­ρε­τι­κοί στό­χοι.

Προσβασιμότητα και ασφάλεια

  • οι εσω­τε­ρι­κοί χώροι του «ηχώ» (μπά­νιο, αίθου­σες κ.λπ.) είναι από­λυ­τα προ­σβά­σι­μοι σε ΑΜΕΑ και εκκρε­μεί η ολο­κλή­ρω­ση της εξω­τε­ρι­κής διό­δου πρό­σβα­σης σε αυτό.
  • μεγά­λοι διά­δρο­μοι, καμπύ­λες επι­φά­νειες και πόμο­λα για την απο­φυ­γή ατυ­χη­μά­των.
  • το «ηχώ» δια­θέ­τει εξει­δι­κευ­μέ­νο μου­σι­κό εξο­πλι­σμό για ανθρώ­πους με κινη­τι­κές δυσκο­λί­ες.

 

Back to top