ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Τι να περιμένει κανείς από μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία;

Στη δοκι­μα­στι­κή συνε­δρία θα μιλή­σου­με για τους λόγους που σας οδή­γη­σαν στη θερα­πεία, θα σας εξη­γη­θεί η θερα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση και αν απο­φα­σί­σου­με να δου­λέ­ψου­με μαζί, θα δια­μορ­φω­θεί ένα θερα­πευ­τι­κό συμ­βό­λαιο που θα ορί­ζει τη διάρ­κεια, τη συχνό­τη­τα, το κόστος και τους κανό­νες της θερα­πεί­ας. Κάποιες φορές, μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σου­με σε μια δοκι­μα­στι­κή περί­ο­δο αξιο­λό­γη­σης.


Πόσο κοστίζει μια συνεδρία;

Το «ηχώ» έχει μια πολι­τι­κή κλι­μα­κού­με­νης αμοι­βής που εξαρ­τά­ται από διά­φο­ρους παρά­γο­ντες. Παράλ­λη­λα υπάρ­χει συνερ­γα­σία με το Ψ-Δίκτυο, που παρέ­χει σε ανθρώ­πους που αντι­με­τω­πί­ζουν οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες τη δυνα­τό­τη­τα ενός κύκλου συνε­δριών χαμη­λού κόστους. Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.


Πόση ώρα κρατά μία συνεδρία;

Συνή­θως η ατο­μι­κή συνε­δρία διαρ­κεί 45 λεπτά και η ομα­δι­κή 90 λεπτά. Συχνά γίνε­ται προ­σαρ­μο­γή ανά­λο­γα με τις ανά­γκες του θερα­πευό­με­νου ή της ομά­δας.


Ποια είναι η συχνότητα των συνεδριών και πόσο διαρκεί η θεραπεία;

Η συχνό­τη­τα των συνε­δριών είναι συνή­θως εβδο­μα­διαία, αλλά μπο­ρεί να προ­σαρ­μο­στεί ανά περί­πτω­ση σύμ­φω­να με τις ανά­γκες του θερα­πευό­με­νου.


Τι γίνεται αν καθυστερήσει κάποιος να προσέλθει στο ραντεβού του;

Σε περί­πτω­ση καθυ­στέ­ρη­σης του θερα­πευό­με­νου η συνε­δρία τελειώ­νει κανο­νι­κά στην προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη της ώρα.

Τι γίνεται αν πρέπει να ακυρώσει κάποιος μια συνεδρία;

Σε περί­πτω­ση που η ακύ­ρω­ση μίας συνε­δρί­ας είναι ανα­πό­φευ­κτη, χρειά­ζε­ται να ενη­με­ρώ­σε­τε τηλε­φω­νι­κά το λιγό­τε­ρο 24 ώρες νωρί­τε­ρα, για να βρε­θεί μία εναλ­λα­κτι­κή μέρα και ώρα, αλλιώς η συνε­δρία θα χρε­ω­θεί κανο­νι­κά.


Είναι όσα γίνονται σε μια συνεδρία εμπιστευτικά;

Σύμ­φω­να με το κώδι­κα δεο­ντο­λο­γί­ας του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών, κάθε συνά­δελ­φος προ­στα­τεύ­ει το απόρ­ρη­το των πλη­ρο­φο­ριών που απο­κτά κατά τη διάρ­κεια της θερα­πεί­ας, της επο­πτεί­ας, της εκπαί­δευ­σης και της έρευ­νας.
Σε εξαι­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις όπου υπάρ­χει κίν­δυ­νος ζωής, αν ζητη­θεί από αρμό­δια αρχή βάσει νόμου, στο πλαί­σιο διε­πι­στη­μο­νι­κής ομά­δας ή αν το ζητή­σει ο ίδιος ο θερα­πευό­με­νος, ο μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής μπο­ρεί να μοι­ρα­στεί πλη­ρο­φο­ρί­ες αφού ενη­με­ρώ­σει το θερα­πευό­με­νο για την ενέρ­γειά του αυτή.


Είναι ο χώρος προσβάσιμος για άτομα με δυσκολίες κινητικότητας;

Ο εσω­τε­ρι­κός χώρος έχει δια­μορ­φω­θεί κατάλ­λη­λα ώστε να μπο­ρεί να φιλο­ξε­νεί άτο­μα με ανα­πη­ρί­ες. Εκκρε­μούν οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής ειδι­κής εισό­δου στο εξω­τε­ρι­κό του κτι­ρί­ου, που ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν σύντο­μα.


Πραγματοποιούνται συνεδρίες στο σπίτι μου;

Κατ’ οίκον συνε­δρί­ες προ­σφέ­ρο­νται μόνο σε περι­πτώ­σεις που ο ενδια­φε­ρό­με­νος αδυ­να­τεί να μετα­κι­νη­θεί για σοβα­ρό λόγο και περι­λαμ­βά­νουν επι­πλέ­ον κόστος λόγω της μετα­κί­νη­σης. Αν θέλε­τε να συζη­τή­σου­με αυτή την πιθα­νό­τη­τα, παρα­κα­λώ επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.


Προσφέρονται συνεδρίες σε άλλες γλώσσες;

Συνε­δρί­ες γίνο­νται στα ελλη­νι­κά και τα αγγλι­κά.

Back to top