ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»Στο κέντρο μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας «ηχώ» παρε­χο­νται συνε­δρί­ες μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας με ανθρώ­πους όλων των ηλι­κιών που αντι­με­τω­πί­ζουν ένα μεγά­λο εύρος δυσκο­λιών. Συνε­δρί­ες κατά τη διάρ­κεια της εγκυ­μο­σύ­νης και της λοχεί­ας, για πρό­ω­ρα βρέ­φη και τις οικο­γέ­νειές τους, για παι­διά και εφή­βους και για ενη­λί­κους. Επί­σης μια ομά­δα μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας ενη­λί­κων και μια δωρε­άν μηνιαία ανοι­χτή ομά­δα υπο­στή­ρι­ξης για γονείς πρό­ω­ρων παι­διών.


Επι­πλέ­ον το «ηχώ» υπο­στη­ρί­ζει τους συνα­δέλ­φους μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τές προ­σφέ­ρο­ντας δυνα­τό­τη­τες επο­πτεί­ας και εκπαι­δευ­τι­κά εργα­στή­ρια καθώς και διμη­νιαί­ες ανοι­χτές συνα­ντή­σεις μου­σι­κού αυτο­σχε­δια­σμού και συζή­τη­σης.


Τέλος το «ηχω» συνερ­γά­ζε­ται με οργα­νι­σμούς και κλι­νι­κά πλαί­σια παρέ­χο­ντας συμ­βου­λευ­τι­κή για την χρή­ση της μου­σι­κής, ενη­με­ρω­τι­κές / εκπαι­δευ­τι­κές παρου­σιά­σεις και εργα­στή­ρια για τη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία καθώς και βιω­μα­τι­κές ομά­δες.


Back to top