ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Music asylums Tia de Nora
Μια βιβλιο­κρι­τι­κή του “Music Asylums: Wellbeing through Music in Everyday Life” της Tia DeNora στο Διε­πι­στη­μο­νι­κό Περιο­δι­κό Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας “Approaches” http://approaches.gr/wp-content/uploads/2015/12/7-Approaches_722015_Kalliodi_Book-review.pdf

Περισσότερα

Back to top