ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Ένα μου­σι­κό όργα­νο είναι πάντα καλό δώρο για ένα μικρό παι­δί. Ξέρου­με πια πως η δημιουρ­γι­κή ενα­σχό­λη­ση με τη μου­σι­κή, το παί­ξι­μο μου­σι­κής δηλα­δή, προ­σφέ­ρει πολ­λά στο ανα­πτυσ­σό­με­νο ανθρω­πά­κι. Χωρίς να ξεχνά­με τη δια­σκέ­δα­ση και την από­λαυ­ση που έχουν πρω­ταρ­χι­κά και αναμ­φι­σβή­τη­τα αξία, το παί­ξι­μο μου­σι­κής ενι­σχύ­ει την ανά­πτυ­ξη κινη­τι­κών, γνω­στι­κών και συναι­σθη­μα­τι­κών δεξιο­τή­των. Το…

Περισσότερα

Back to top