ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Σε κάθε οργα­νι­σμό ή ομά­δα ανθρώ­πων που πρέ­πει να συνερ­γα­στούν προ­κύ­πτουν συχνά δυσκο­λί­ες και προ­βλή­μα­τα που αφο­ρούν την επι­κοι­νω­νία, τις σχέ­σεις μέσα στην ομά­δα, παγιω­μέ­νες αντι­λή­ψεις και μοτί­βα συμπε­ρι­φο­ράς κ.ά. Η βασι­σμέ­νη σε μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τι­κές τεχνι­κές βιω­μα­τι­κή ομά­δα απο­τε­λεί έναν «τόπο» όπου τα μέλη της μέσα από μου­σι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες μπο­ρούν να αντι­λη­φθούν και να διε­ρευ­νή­σουν τέτοια προ­βλή­μα­τα με ασφα­λή και δημιουρ­γι­κό τρό­πο.από-βιωματική-ομάδα-μουσικοθεραπείας

Οι βιω­μα­τι­κές ομά­δες μπο­ρούν να βελ­τιώ­σουν και να ενι­σχύ­σουν


  • τη συνερ­γα­σία
  • τη δημιουρ­γι­κή σκέ­ψη
  • την επι­κοι­νω­νία
  • την προ­σαρ­μο­στι­κό­τη­τα και τη δια­χεί­ρι­ση της αλλα­γής
  • την ικα­νό­τη­τα να ακού­με
  • την κατα­νό­η­ση του σωστού timing

Ειδι­κά σε πλαί­σια υγεί­ας και εκπαί­δευ­σης οι βασι­σμέ­νες σε μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τι­κές τεχνι­κές ομά­δες για το προ­σω­πι­κό μπο­ρούν και να βοη­θή­σουν στην απο­φόρ­τι­ση της έντα­σης που συσ­σω­ρεύ­ε­ται λόγω των ειδι­κών συν­θη­κών και να συμ­βάλ­λουν ουσια­στι­κά στην απο­φυ­γή του burnout.


Οι ομά­δες σχε­διά­ζο­νται κατά περί­πτω­ση με βάση τις ανά­γκες κάθε οργα­νι­σμού και πραγ­μα­το­ποιού­νται στο χώρο του.Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top