ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Η μου­σι­κή απο­τε­λεί μέσο έκφρα­σης, δίο­δο επι­κοι­νω­νί­ας, όχη­μα χαλά­ρω­σης που επι­τρέ­πει να εκφρά­σου­με όσα δεν μπαί­νουν εύκο­λα σε λέξεις αλλά και να ακού­σου­με και να γνω­ρί­σου­με τον εαυ­τό μας με νέους τρό­πους.ηλικιωμένη-γυναίκα-παίζει-πιάνο-σε-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει ουσια­στι­κά:

 • στην ενί­σχυ­ση της αυτο­πε­ποί­θη­σης
 • στη βελ­τί­ω­ση των δια­προ­σω­πι­κών σχέ­σε­ων
 • στη ικα­νό­τη­τα ανα­στο­χα­σμού
 • στην αντί­λη­ψη του εαυ­τού
 • στη μεί­ω­ση του άγχους
 • στη μεί­ω­ση του πόνου
 • στη μεί­ω­ση του άγχους της αυτο­τραυ­μα­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς
 • στην προ­σαρ­μο­γή σε αλλα­γές και δυσά­ρε­στες κατα­στά­σειςάνδρας-σε-αμαξείδιο-παίζει-ξυλόφωνο-σε-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας


Στο «ηχώ» προ­σφέ­ρο­νται ατο­μι­κές συνε­δρί­ες για ενη­λί­κους με

 • άγχος
 • προ­βλή­μα­τα στις δια­προ­σω­πι­κές σχέ­σεις
 • προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας
 • ανα­πη­ρί­ες
 • χρό­νιες ασθέ­νειες
 • άνοιες
 • πέν­θοςπαίζοντας-κρουστά-σε-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας


Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top