ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Η μου­σι­κή είναι ένα ιδα­νι­κό θερα­πευ­τι­κό μέσο στην ψυχο­θε­ρα­πεία με παι­διά και εφή­βους μιας και συνή­θως είναι κάτι που απο­τε­λεί σημα­ντι­κό και αγα­πη­μέ­νο μέρος της ζωής τους και τους επι­τρέ­πει να εκφρά­σουν σκέ­ψεις και συναι­σθή­μα­τα που δυσκο­λεύ­ο­νται να εξη­γή­σουν λεκτι­κά.Χριστίνα-Καλλιώδη-και-παιδί-με-κόρνο-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία δεν είναι κατευ­θυ­ντι­κή ούτε έχει εκπαι­δευ­τι­κούς στό­χους. Είναι μια εξα­το­μι­κευ­μέ­νη παρέμ­βα­ση βασι­σμέ­νη στο δυνα­μι­κό του κάθε παι­διού ή εφή­βου και μπο­ρεί να βοη­θή­σει ανά­λο­γα με τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζουν

 • στην ενί­σχυ­ση των δεξιο­τή­των επι­κοι­νω­νί­ας
 • στην ανά­πτυ­ξη γνω­στι­κών δεξιο­τή­των
 • στη μεί­ω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας
 • στη μεί­ω­ση της αυτο­τραυ­μα­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς
 • στην ενί­σχυ­ση της αυτο­ε­κτί­μη­σης και της αυτο­πε­ποί­θη­σης
 • τη μεί­ω­ση του άγχους
 • στην επε­ξερ­γα­σία τραυ­μα­τι­κών εμπει­ριών
 • και να βοη­θή­σει στη βελ­τί­ω­ση των σχέ­σε­ων στην οικο­γέ­νειαπαιδί-με-κιθάρα-συνεδρία-μουσικοθεραπείας


Στις συνε­δρί­ες χρη­σι­μο­ποιού­νται τα κατάλ­λη­λα για το ανα­πτυ­ξια­κό επί­πε­δο και τις ανά­γκες του κάθε παι­διού ή εφή­βου μου­σι­κά όργα­να και τεχνι­κές. Μπο­ρεί να είναι ατο­μι­κές ή να περι­λαμ­βά­νουν και άλλα μέλη της οικο­γέ­νειας.


χριστίνα-καλλιώδη-και-παιδί-με-τύμπανο-σε-συνεδρία-μουσικοθεραπείας


Στο «ηχώ» πραγ­μα­το­ποιού­νται συνε­δρί­ες για παι­διά και εφή­βους

 • με ανα­πη­ρί­ες
 • χρό­νιες ασθέ­νειες
 • ανα­πτυ­ξια­κές δια­τα­ρα­χές
 • συναι­σθη­μα­τι­κές δυσκο­λί­ες
 • και προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας και παρα­βα­τι­κό­τη­τας.έφηβος-παίζει-τύμπανο-σε-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας


Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top