ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία για πρόωρα/νοσηλευόμενα βρέ­φη και τις οικο­γέ­νειές τους είναι ένας από τους κλά­δους της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας με μεγά­λη ερευ­νη­τι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση διε­θνώς και απο­τε­λεί πολυ­ε­πί­πε­δη θερα­πευ­τι­κή παρέμ­βα­ση που αφο­ρά το βρέ­φος, τους γονείς και την ευρύ­τε­ρη οικο­γέ­νειά του.


Γνω­ρί­ζου­με πλέ­ον ότι η ανθρώ­πι­νη φωνή και τα δομι­κά στοι­χεία της μου­σι­κής, όπως ο ρυθ­μός και το ηχό­χρω­μα έχουν σημα­ντι­κή επί­δρα­ση στην ανά­πτυ­ξη του πρό­ω­ρου βρέ­φους.μουσικοθεραπεία-με-μωρό-σε-θερμοκοιτίδα

Με συγκε­κρι­μέ­νες τεχνι­κές μπο­ρού­με να βοη­θή­σου­με το βρέ­φος

  • να στα­θε­ρο­ποι­ή­σει τον καρ­δια­κό ρυθ­μό και την ανα­πνοή του
  • να δυνα­μώ­σει τις θηλα­στι­κές του κινή­σεις
  • να νιώ­θει λιγό­τε­ρο πόνο
  • να μειώ­σει τα επί­πε­δα του άγχουςμουσικοθεραπεία-με-πρόωρο-βρέφος

Παράλ­λη­λα υπο­στη­ρί­ζου­με τους γονείς στην προ­σπά­θειά τους


  • να βρουν τρό­πους επα­φής με το μωρό ώστε να υπο­στη­ρι­χθεί η δημιουρ­γία της μετα­ξύ τους σχέ­σης, μια σχέ­ση ανα­πτυ­ξια­κά απα­ραί­τη­τη για το παι­δί
  • να νιώ­σουν περισ­σό­τε­ρη αυτο­πε­ποί­θη­ση και ηρε­μία κατά τη διάρ­κεια της φρο­ντί­δας
  • να δια­χει­ρι­στούν τα δύσκο­λα συναι­σθή­μα­τα που προ­κύ­πτουν από τη νοση­λεία του μωρού αλλά και το άγχος της επι­στρο­φής στο σπί­τι

Και τέλος βοη­θά­με τα αδέρ­φια να δια­χει­ρι­στούν τις ειδι­κές συν­θή­κες από την έλευ­ση στην οικο­γέ­νεια ενός νέου μέλους με αυξη­μέ­νες απαι­τή­σεις -που μπο­ρεί να μην έχουν δει καν.χέρια-γονιού-και-βρέφους

Η μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια του «nχώ» είναι η μονα­δι­κή στην Ελλά­δα με εξει­δι­κευ­μέ­νες κλι­νι­κές σπου­δές στη φρο­ντί­δα και στην υπο­στή­ρι­ξη του βρέ­φους και της οικο­γέ­νειάς του κατά τη διάρ­κεια της παρα­μο­νής τους στην Μονά­δα Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας αλλά και στη μετά­βα­ση στο σπί­τι.


Κατά τη διάρ­κεια της νοση­λεί­ας οι συνε­δρί­ες με το βρέ­φος λαμ­βά­νουν χώρα στη ΜΕΝΝ μετά από άδεια του αρμό­διου για­τρού.μουσικοθεραπεία-σε-μονάδα-εντατικής-νοσηλείας-νεογνών


Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top