ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Συνα­ντή­σεις για μου­σι­κό αυτο­σχε­δια­σμό και συζή­τη­ση ανοι­χτές για όλα τα τακτι­κά και δόκι­μα μέλη του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών.

Την περί­ο­δο 2017–2018 οι ημέ­ρες και ώρες των συνα­ντή­σε­ων είναι:

  • Παρα­σκευή 29/9/2017, 19.30–21.30.
  • Παρα­σκευή 24/11/2017, 19.30–21.30.
  • Παρα­σκευή 19/1/2018, 19.30–21.30.
  • Παρα­σκευή 16/3/2018, 19.30–21.30.
  • Παρα­σκευή 25/5/2018, 19.30–21.30.
Back to top