ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Η ομά­δα δημιουρ­γή­θη­κε το 2016 σε συνερ­γα­σία με τους ανθρώ­πους του «31 Εβδο­μά­δες» και φιλο­δο­ξεί να απο­τε­λέ­σει έναν «ασφα­λή τόπο» όπου οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα έχουν την ευκαι­ρία να ανα­λο­γι­στούν τους τρό­πους με τους οποί­ους η πρό­ω­ρη γέν­νη­ση επη­ρέ­α­σε και επη­ρε­ά­ζει τη ζωή τους και πώς θα συνε­χί­σουν από δω και πέρα.


Οι συνα­ντή­σεις είναι ανοι­χτές σε γονείς πρό­ω­ρων παι­διών που νοση­λεύ­ο­νται ή έχουν νοση­λευ­θεί σε ΜΕΝΝ και γίνο­νται εκτός απρο­ό­πτου την πρώ­τη Παρα­σκευή κάθε μήνα 19.30–21.00.


Για την χρο­νι­κή περί­ο­δο 2017–2018 οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες ημε­ρο­μη­νί­ες είναι:

  • Παρα­σκευή 3 Νοεμ­βρί­ου
  • Παρα­σκευή 1 Δεκεμ­βρί­ου
  • Παρα­σκευή 12 Ιανουα­ρί­ου
  • Παρα­σκευή 2 Φεβρουα­ρί­ου
  • Παρα­σκευή 2 Μαρ­τί­ου
  • Παρα­σκευή 30 Μαρ­τί­ου
  • Παρα­σκευή 4 Μαΐ­ου
  • Παρα­σκευή 1 Ιου­νί­ου
  • Παρα­σκευή 5 Ιου­λί­ου

Για τη συμ­με­το­χή σε μία ή περισ­σό­τε­ρες συνα­ντή­σεις της ομά­δας απαι­τεί­ται δήλω­ση συμ­με­το­χής στο τηλέ­φω­νο του «ηχώ» ή μέσω της φόρ­μας που θα βρεί­τε εδώ.

Back to top