ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Σύντο­μα εργα­στή­ρια από επι­σκέ­πτες μου­σι­κούς και θερα­πευ­τές για τον εμπλου­τι­σμό των μου­σι­κών και των θερα­πευ­τι­κών δεξιο­τή­των.χέρια-που-παίζουν-μπόνγκος


Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top