ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Παρου­σιά­σεις εκπαι­δευ­τι­κού και ενη­με­ρω­τι­κού χαρα­κτή­ρα για την μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και τις εφαρ­μο­γές της που μπο­ρούν να συνο­δεύ­ο­νται από βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο με στό­χο την ουσια­στι­κή κατα­νό­η­ση του αντι­κει­μέ­νου και του τρό­που με τον οποίο μπο­ρεί να υπο­στη­ρί­ξει ανθρώ­πους που αντι­με­τω­πί­ζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκο­λιών.από-ενημερωτική-παρουσίαση-για-τη-μουσικοθεραπεία


Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top