ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Το «ηχώ» προ­σφέ­ρει συνε­δρί­ες επο­πτεί­ας σε φοι­τη­τές μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας και νέους μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τές ατο­μι­κά, σε ολι­γο­με­λείς ομά­δες και μέσω skype. Η επο­πτι­κή προ­σέγ­γι­ση είναι φαι­νο­με­νο­λο­γι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη, περι­λαμ­βά­νει τη δημιουρ­γι­κή μου­σι­κή έκφρα­ση ως μέσο ανα­στο­χα­σμού και στο­χεύ­ει στην ανά­πτυ­ξη της ιδιαί­τε­ρης θερα­πευ­τι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας του επο­πτευό­με­νου.

H Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη είναι εγγε­γραμ­μέ­νη επό­πτρια στο Μητρωο επο­πτών του Ελλ. Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών. Έχει δεχθεί επο­πτεία μετα­ξύ άλλων από τους μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τές Helen Odell-Miller OBE, John Preston, Jo Tomlinson, Davina Wilson και John Mondanaro. Από το 2016 βρί­σκε­ται σε επο­πτεία με τον ψυχα­να­λυ­τή Κώστα Γεμε­νε­τζή.

Από το 2008 έως το 2010, λόγω της έλλει­ψης επί­ση­μου σχή­μα­τος επο­πτεί­ας για μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τές στην Ελλά­δα, συνορ­γά­νω­σε ομά­δα ομό­τι­μης επο­πτεί­ας με τους Δημή­τρη Κου­κου­ρά­κη και Στέλ­λα Γκό­νη. Η πορεία της ομά­δας αυτής και τα συμπε­ρά­σμα­τα από τη λει­τουρ­γία της παρου­σιά­στη­καν στο 8ο Ευρω­παι­κό Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας της EMTC “Evidence for Music Therapy, Research, Practice and Education” στο Cadiz της Ισπα­νί­ας με τίτλο “Embarking in music therapy peer supervision: where is this boat taking us?”

βιβλία-μουσικοθεραπείας-και-συναφών-πεδίων

Στη βιβλιο­θή­κη του «ηχώ» οι επο­πτευό­με­νοι θα βρουν μια αξιό­λο­γη συλ­λο­γή βιβλί­ων και πρό­σφα­των επι­στη­μο­νι­κών άρθρων για τις διά­φο­ρες προ­σεγ­γί­σεις και εφαρ­μο­γές της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας και σχε­τι­κών επι­στη­μών σε έντυ­πη και ψηφια­κή μορ­φή.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top