ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Ο ερχο­μός ενός παι­διού είναι ένα σημα­ντι­κό γεγο­νός που μπο­ρεί συχνά να συνο­δευ­τεί από πιθα­νές δυσκο­λί­ες που αφο­ρούν την ανα­πα­ρα­γω­γι­κή ικα­νό­τη­τα, την περί­ο­δο της εγκυ­μο­σύ­νης και της λοχεί­ας. Υπο­γο­νι­μό­τη­τα, απο­βο­λές, επι­πλο­κές στην κύη­ση, υπέρ­με­τρο άγχος, μακρό­χρο­νη νοση­λεία, επι­λό­χειος κατά­θλι­ψη, δυσκο­λία σύν­δε­σης με το βρέ­φος είναι φαι­νό­με­να που αντι­με­τω­πί­ζουν συχνά οι μελ­λο­ντι­κοί και νέοι γονείς.έγγυος-με-μουσικό-όργανο-σε-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας

Η μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία μπο­ρεί να βοη­θή­σει τους γονείς:

  • να αντι­με­τω­πί­σουν τις προ­κλή­σεις της δια­δι­κα­σί­ας υπο­βοη­θού­με­νης σύλ­λη­ψης
  • να αντι­με­τω­πί­σουν φόβους, ανα­σφά­λειες και δυσά­ρε­στα γεγο­νό­τα
  • να προ­ε­τοι­μα­στούν για τις αλλα­γές που προ­κύ­πτουν στη ζωή τους και
  • να ενι­σχύ­σουν τη σχέ­ση τους με το παι­δί τους.μουσικά-όργανα-για-μωρά

Οι συνε­δρί­ες μπο­ρεί να είναι ατο­μι­κές ή να συμ­με­τέ­χουν περισ­σό­τε­ρα μέλη της οικο­γέ­νειας.έγγυος-παίζει-πιατίνι-σε-συνεδρία-μουσικής-ψυχοθεραπείας


Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top