ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Το «ηχώ» παρέ­χει συμ­βου­λευ­τι­κή σχε­τι­κά με τη χρή­ση της μου­σι­κής σε κλι­νι­κά πλαί­σια βασι­σμέ­νη σε ερευ­νη­τι­κά δεδο­μέ­να και δοκι­μα­σμέ­να πρω­τό­κολ­λα.


κυματομορφή

Οι «θαυ­μα­τουρ­γές» επι­δρά­σεις της μου­σι­κής όπως παρου­σιά­ζο­νται από τα διά­φο­ρα μέσα σε συν­δυα­σμό με την ευρύ­τα­τα δια­δε­δο­μέ­νη αντί­λη­ψη ότι η μου­σι­κή είναι ένα «οικου­με­νι­κό» μέσο μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε γενι­κεύ­σεις και υπε­ρα­πλου­στεύ­σεις σχε­τι­κά με το πώς μπο­ρεί και πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε δομές υγεί­ας και άλλα ψυχο­κοι­νω­νι­κά πλαί­σια. Είναι σημα­ντι­κό να θυμό­μα­στε πως:

  • η κλι­νι­κή χρή­ση της μου­σι­κής προ­ϋ­πο­θέ­τει εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώ­σεις
  • δεν υπάρ­χει μια μου­σι­κή καλή για όλους
  • η μου­σι­κή δεν μας κάνει πάντο­τε καλό.φορητή-συσκευή-μουσικής

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.

Back to top