ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Το κέντρο μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας “ηχώ” δημιουρ­γή­θη­κε το 2016 από τη Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη, μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια με πολυ­ε­τή κλι­νι­κή εμπει­ρία, ως ένας χώρος με τις κατάλ­λη­λες προ­δια­γρα­φές για την διε­ξα­γω­γή συνε­δριών μου­σι­κής ψυχο­θε­ρα­πεί­ας.
H Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη είναι μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια που εξει­δι­κεύ­ε­ται στη μου­σι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία με ανθρώ­πους όλων των ηλι­κιών που αντι­με­τω­πί­ζουν ένα μεγά­λο εύρος δυσκο­λιών. Μετα­ξύ άλλων, έχει εργα­στεί με ανθρώ­πους

 • με προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας
 • με στρες
 • με ανα­πτυ­ξια­κές δια­τα­ρα­χές
 • με άνοιες
 • με νοη­τι­κή υστέ­ρη­ση
 • με εγκε­φα­λι­κή παρά­λυ­ση
 • κατά τη διάρ­κεια της νοση­λεί­ας (βρέ­φη, ενή­λι­κες και τις οικο­γέ­νειές τους)
 • που ανή­κουν σε περι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νες και ευπα­θείς ομά­δες (Ρομά, φυλα­κι­σμέ­νους, πρό­σφυ­γες, κ.ά. )
 • και με οικο­γέ­νειες κατά την εγκυ­μο­σύ­νη και τη λοχεία.

Σπού­δα­σε μου­σι­κή στο Τμή­μα Μου­σι­κών Σπου­δών του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου και μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στη Μ. Βρε­τα­νία. Μετεκ­παι­δεύ­τη­κε στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία με πρό­ω­ρα και τελειό­μη­να βρέ­φη και τις οικο­γέ­νειές τους σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας Νεο­γνών και στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στην επι­λό­χειο περί­ο­δο στις Η.Π.Α.

Έχει συνερ­γα­στεί ως μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια με ιδιω­τι­κές δομές, το Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Αττι­κής και το Ελλη­νι­κό Κέντρο Ψυχι­κής Υγιει­νής και Ερευ­νών, το ΤΕΙ Αθή­νας, την Ιατρι­κή Σχο­λή του ΕΚΠΑ κ.ά.

Είναι Πρό­ε­δρος του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών, τον οποίο και εκπρο­σω­πού­σε στην Ευρω­παϊ­κή Συνο­μο­σπον­δία Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας, μέλος της International Association for Music and Medicine, της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Ακου­στι­κής Οικο­λο­γί­ας και μέλος της συντα­κτι­κής ομά­δας του διε­πι­στη­μο­νι­κού περιο­δι­κού μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας ανοι­χτής πρό­σβα­σης «Approaches».Σπουδές

 • Φαι­νο­με­νο­λο­γι­κή — Υπαρ­ξια­κή Ανά­λυ­ση (Daseinsanalysis) στην Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Φαι­νο­με­νο­λο­γι­κής — Υπαρ­ξια­κής Ανά­λυ­σης & Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας (2016-…).
 • Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία με πρό­ω­ρα και τελειό­μη­να βρέ­φη και της οικο­γέ­νειές τους σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας Νεο­γνών στο Louis Armstrong Center of Music and Medicine του Nοσο­κο­μεί­ου Mount Sinai Beth Israel (2015) καθώς και στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στην επι­λό­χειο περί­ο­δο  στο Soundbirthing Music (2016) στις Η.Π.Α.
 • Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία με εκλε­κτι­κή ψυχα­να­λυ­τι­κά επη­ρε­α­σμέ­νη προ­σέγ­γι­ση [Postgraduate Diploma (2006) και Master in Arts (2009)] στο Anglia Ruskin University στη Μ. Βρε­τα­νία.
 • Μου­σι­κή στο Τμή­μα Μου­σι­κών Σπου­δών του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου (2003)

Μεμονωμένα σεμινάρια και εργαστήρια

 • Music for Wellness με τις Susanne Hanser και Annette Philip (2017)
 • Gender and sexuality in individual and group psychotherapy με την Gila Ofer (2017)
 • Ανα­πτυ­ξια­κή Φρο­ντί­δα Νεο­γνών με Επί­κε­ντρο την Οικο­γέ­νεια του Νοσο­κο­μεί­ου Έλε­να Βενι­ζέ­λου (2016)
 • Combating homophobia and transophobia in schools-Implementation of the Right to Education for LGBT Students in Greece (2014)
 • Θερα­πευ­τι­κό Κου­κλο­θέ­α­τρο με τον Δημή­τρη Καρά­γιωρ­γα (2014)
 • Adaptive Use Musical Instrument για άτο­μα με κινη­τι­κά προ­βλή­μα­τα με την Pauline Oliveiros (2012)
 • Φωνη­τι­κή Ψυχο­θε­ρα­πεία με τη Dr. Diane Austin (2012)
 • Ψυχο­δυ­να­μι­κή Φωνη­τι­κή Θερα­πεία με τη Sanne Storm (2009)
 • Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και Ομα­δι­κή Ανά­λυ­ση με τις Alison Levinge και Alison Davies (2007)
 • Creative Music Therapy με τον Clive Robbins (2004)

Επιστημονικές ενώσεις


Συνεργασίες

 • «Έπακ­μος», οικο­τρο­φείο της Εται­ρί­ας Συστη­μι­κής Θερα­πεί­ας και Παρέμ­βα­σης σε άτο­μα, οικο­γέ­νειες και ευρύ­τε­ρα Συστή­μα­τα (2016-σήμε­ρα)
 • «Αίσθη­ση και Λόγος — Επι­στη­μο­νι­κό Κέντρο Παι­διού και Οικο­γέ­νειας» (2014–2016)
 • «Lalo» χώρος για την έρευ­να στο χορό και την κίνη­ση (2014–2016)
 • Approaches”: An interdisciplinary journal for music therapy, διε­θνές επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό ανοι­χτής πρό­σβα­σης (2014-σήμε­ρα)
 • Κέντρο Δια­πο­λι­τι­σμι­κής Αγω­γής, Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών (2014)
 • «Το Στου­πά­θειον», ειδι­κό σχο­λείο του Ελλη­νι­κού Κέντρου Ψυχι­κής Υγιει­νής και Ερευ­νών (2009–2010)
 • Ξενώ­νας «Αγγέ­λια» — Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Αττι­κής (2007–2010)
 • «Αργώ — Κέντρο Ανά­πτυ­ξης και Θερα­πεί­ας Παι­διού, Εφή­βου και Οικο­γέ­νειας» (2006–2009)
 • North London Forensic Service” (2005)
 • Brunswick Nursary School” (2005)
 • Fulbourn Psychiatric Hospital” (2004)
 • Green Hedges Special School” (2004)
 • Κέντρο Ειδι­κής Αγω­γής για Εφή­βους «Μέλισ­σα» (2003)
 • Ψυχια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Κέρ­κυ­ρας (2002–2003)

Ομιλίες

 • «Η θεώ­ρη­ση της μου­σι­κής από τη σκο­πιά της Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας» στην Α’ Ημε­ρί­δα της Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Ιερο­ψαλ­τών «Ελλη­νι­κή Παρά­δο­ση και 21ος αιώ­νας» (Αθή­να 2017)
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία: Δημιουρ­γι­κή ψυχο­θε­ρα­πεία με εργα­λείο τη μου­σι­κή» στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Μπε­νε­τά­του (Ψυχι­κό 2017)
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία: Τι είναι και πώς μας βοη­θά» στον Επι­στη­μο­νι­κό και Επι­στη­μο­νι­κό Σύλ­λο­γο Χαλαν­δρί­ου Αργώ (Χαλάν­δρι 2017)
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας Νεο­γνών» στο Νεο­γνο­λο­γι­κό  τμή­μα του Νοσο­κο­μεί­ου “Έλε­να Βενι­ζέ­λου” (Αθή­να 2016).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία για το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό και τον περί­γυ­ρο του ασθε­νή» στην εκδή­λω­ση «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και Ογκο­λο­γία» στην Ελλη­νι­κή Αντι­καρ­κι­νι­κή
 • Εται­ρεία-Παράρ­τη­μα Αχαρ­νών (Αθή­να 2016).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία: Ανα­γκαιό­τη­τα ή πολυ­τέ­λεια;» στην εκδή­λω­ση για τον εορ­τα­σμό της 1ης Ευρω­παϊ­κής Ημέ­ρας Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας που διορ­γα­νώ­θη­κε από τον Ελλη­νι­κό Σύλ­λο­γο Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών στο Κέντρο Ψυχο­θε­ρα­πειών Α’ Ψυχια­τρι­κής Κλι­νι­κής Αιγι­νη­τεί­ου Νοσο­κο­μεί­ου (Αθή­να 2014).
 • «Ανα­ζη­τώ­ντας τον Μάγο του Οζ: Παι­δί, δια­ζύ­γιο, μου­σι­κο­θε­ρα­πεία» στην 1η Επι­στη­μο­νι­κή Ημε­ρί­δα του Ελλη­νι­κού Συλ­λό­γου Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών
  Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών (Αθή­να 2008).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στην ανώ­τα­τη μου­σι­κή εκπαί­δευ­ση: θα απα­ντή­σου­με στην πρό­κλη­ση;» [Αδα­μο­πού­λου Χρι­στιά­να, Καλ­λιώ­δη Χρι­στί­να.] στην Ημε­ρί­δα «Μου­σι­κή Εκπαί­δευ­ση στην Ελλά­δα: από το χτες στο αύριο» του Ιόνιου Πανε­πι­στη­μί­ου (Αθή­να 2007).

Εργαστήρια

 • «Εκφρά­ζο­ντας το άρρη­το» εργα­στή­ριο στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο του Αμφια­ρά­ειου Ωρω­πού στα πλαί­σια της Διε­θνούς Ημέ­ρας Μου­σεί­ων 2017 με θέμα «Μου­σεία και αμφι­λε­γό­με­νες ιστο­ρί­ες: Τα μου­σεία μιλούν για αυτά που δεν λέγο­νται» (2017)
 • «Οι ήχοι της αλλα­γής» εργα­στή­ριο μαζί με τις Χρι­στιά­να Αδα­μο­πού­λου και Κάν­δια Μπου­ζιώ­τη στη στην εκδή­λω­ση για τον εορ­τα­σμό της 3ης Ευρω­παϊ­κής Ημέ­ρας Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας που διορ­γα­νώ­θη­κε από τον Ελλη­νι­κό Σύλ­λο­γο Πτυ­χιού­χων Επαγ­γελ­μα­τιών Μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τών στο Κέντρο Ημέ­ρας για ψυχο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη ασθε­νών με καρ­κί­νο της Εται­ρεί­ας κοι­νω­νι­κής ψυχια­τρι­κής και ψυχι­κής υγεί­ας (Αθή­να 2016).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και στρες»: διά­λε­ξη και βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο στο Τμή­μα Μου­σι­κών Σπου­δών, του Ιόνιου Πανε­πι­στη­μί­ου (Κέρ­κυ­ρα 2016).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και στρες»: διά­λε­ξη και βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο στην Ιατρι­κή Σχο­λή ΕΚΠΑ – ΜΠΣ «Η επι­στή­μη του στρες και η προ­α­γω­γή της υγεί­ας» (Αθή­να 2015).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία»: βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο σε συνερ­γα­σία με τον Δημή­τρη Κου­κου­ρά­κη στη Νοση­λευ­τι­κή Σχο­λή ΕΚΠΑ – ΜΠΣ Κλι­νι­κής Νοση­λευ­τι­κής στην Ψυχι­κή Υγεία (Αθή­να 2015).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία»: διά­λε­ξη και βιω­μα­τι­κά εργα­στή­ρια με την Κάν­δια Μπου­ζιώ­τη στο ΤΕΙ Αθή­νας, στο Τμή­μα Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής (Αθή­να 2014).
 • «Ακούω την πόλη – Ακούω τις σκέ­ψεις μου»: βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο στο 3ο Συνέ­δριο Ακου­στι­κής Οικο­λο­γί­ας «Ακου­στι­κή Οικο­λο­γία και Εκπαί­δευ­ση» στην Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Ακου­στι­κής Οικο­λο­γί­ας (Αθή­να 2014).
 • «Εκεί που στα­μα­τούν οι λέξεις αρχί­ζει η μου­σι­κή»: βιω­μα­τι­κό εργα­στή­ριο μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας μαζί με τη Στέλ­λα Γκό­νη και τον Δημή­τρη Κου­κου­ρά­κη στο 2ο Πανελ­λή­νιο ψυχια­τρι­κό συνέ­δριο «Τέχνη και Ψυχια­τρι­κή», στο Ινστι­τού­το Έρευ­νας και Εφαρ­μο­γής Προ­γραμ­μά­των Ψυχι­κής Υγεί­ας «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» (Χανιά 2010)

Σεμινάρια

 • «Σεμι­νά­ριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας» μαζί με τον Δημή­τρη Κου­κου­ρά­κη στο Ελλη­νο­βρε­τα­νι­κό Κολ­λέ­γιο (Βritish Hellenic College 2014, 2015, 2016, 2017).
 • «Εξε­ρευ­νώ­ντας την επι­κοι­νω­νία μέσω της μου­σι­κής» μαζί με τον Δημή­τρη Κου­κου­ρά­κη στο Σύγ­χρο­νο Ωδείο Πατρών (2013).

Συνέδρια-Συμπόσια

Εισηγήσεις

 • I could hear my heart beating: Music therapy group work for people struggling with everyday stress”  στο 10ο  Ευρω­παϊ­κό Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας “Dialogues in Music Therapy” (European Music Therapy Confederation, Βιέν­νη 2016).
 • The greek December 2008 events: A police murder, the riots and a music therapist’s tightrope walk.” Διε­θνές συμπό­σιο “Music Therapy against the Negative Effects of Terrorism” (NATO for Peace, ‘Aγκυ­ρα 2010).
 • Embarking in music therapy peer supervision: where is this boat taking us?” [Γκό­νη Στέλ­λα., Καλ­λιώ­δη Χρι­στί­να., Κου­κου­ρά­κης Δημή­τρης.] στο 8ο Ευρω­παι­κό Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας “Evidence for Music Therapy, Research, Practice and Education” (European Music Therapy Confederation, Κάντιθ, 2010).
 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και Ψυχια­τρι­κή», «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στον ξενώ­να Αγγέ­λια» στο 20ό Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Ψυχια­τρι­κής (Ελλη­νι­κή Ψυχια­τρι­κή Εται­ρεία, Χερ­σό­νη­σος 2008).
 • «Η ανά­δει­ξη και κατα­νό­η­ση της πολι­τι­σμι­κής δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας εθνι­κών μειο­νο­τή­των. Μια εθνο­μου­σι­κο­λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση» [Ετμε­κτσό­γλου Iωάν­να, Ζερ­βού Γεωρ­γία, Δρο­σο­πού­λου Λου­κία, Καλ­λιώ­δη Χρι­στί­να, Μαϊ­φό­σι­ης Χρή­στος] στο 2ο Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο για τη Μου­σι­κή Εκπαί­δευ­ση «Μου­σι­κή Παρά­δο­ση και Τεχνο­λο­γία-Εφαρ­μο­γές στη Μου­σι­κή Εκπαί­δευ­ση του Μέλ­λο­ντος» (Ελλη­νι­κή Ένω­ση για τη Μου­σι­κή Εκπαί­δευ­ση, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2000).

Παρακολούθηση

 • 1st Athens’ International Symposium of Daseinsanalysis (Hellenic Society of Daseinsanalysis-Österreichisches Daseinsanalytisches Institut, Αθή­να 2017)
 • EU Policies on prevention of drug-related crimes”, συμ­με­το­χή ως expert στην ομά­δα εργα­σί­ας “The music therapy experiences as part of intervention with drug users in Bulgaria, Cyprus and Italy” ( www.spring-project.eu , Σόφια 2014).
 • Music Therapy: A Holistic Approach to Healthcare” (Ένω­ση Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας Λου­ξεμ­βούρ­γου, Λου­ξεμ­βούρ­γο 2014).
 • «Αυτι­σμός: Εκπαί­δευ­ση-Επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρ­τι­ση-Εργα­σία» (Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Προ­στα­σί­ας Αυτι­στι­κών Ατό­μων, Πει­ραιάς 2008).
 • «Κακο­ποί­η­ση Παι­διού και Ψυχι­κό Τραύ­μα: Σύγ­χρο­νες δυνα­τό­τη­τες ανί­χνευ­σης, αντι­με­τώ­πι­σης και πρό­λη­ψης» 4ο Πανελ­λή­νιο Διε­πι­στη­μο­νι­κό Συνέ­δριο της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Μελέ­της και Πρό­λη­ψης της Σεξουα­λι­κής Κακο­ποί­η­σης ( Αθή­να 2008).
 • Trauma: Current Thinking and Practice in Music Therapy” Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας. (Anglia Ruskin University, Cambridge 2007).
 • Dialogues in Music Therapy” 7ο Ευρω­παϊ­κό Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας. (European Music Therapy Confederation, Eindhoven 2007).
 • Psychodynamic Music Therapy? Psychoanalytic Music Therapy? Interactive Music Therapy?” Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας (Anglia Ruskin University, Cambridge 2005).
 • From Lullaby to Lament” παρου­σιά­σεις από το 11 ο Διε­θνές Συνέ­δριο Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας (Association of Professional Music Therapists, Λον­δί­νο 2005).
 • «Η Συμ­βο­λή της Τέχνης στις Ψυχια­τρι­κές Θερα­πεί­ες» 1ο Πανελ­λή­νιο Ψυχια­τρι­κό Συνέ­δριο (Ινστι­τού­το Έρευ­νας και Εφαρ­μο­γής Προ­γραμ­μά­των Ψυχι­κής Υγεί­ας ‘ΕΠΕΚΕΙΝΑ’, Χανιά 2003).

Δημοσιεύσεις

 • «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και Ψυχι­κή Υγεία» σε συνερ­γα­σία με τους Ανδρε­ο­πού­λου Πανα­γιώ­τα και Κου­κου­ρά­κη Δημή­τρη στο βιβλίο των: Γιώ­της Λάμπρος, Μαρα­βε­λής Δημή­τρης, Παντα­γού­τσου Αφρο­δί­τη και Γιαν­νού­λη Ελέ­νη. «Η Συμ­βο­λή των Ψυχο­θε­ρα­πειών μέσω Τέχνης στην Ψυχια­τρι­κή Θερα­πευ­τι­κή», Vita Publications, Αθή­να, (υπό έκδο­ση).
 • Βιβλιο­κρι­τι­κή: “Music Asylums: Wellbeing through Music in Everyday Life” (Tia DeNora). Approaches: Ένα Διε­πι­στη­μο­νι­κό Περιο­δι­κό Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας, 7(2), 220–223.
 • «Βρα­χυ­πρό­θε­σμη κλει­στή ομά­δα μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας με τρία παι­διά νηπια­κής ηλι­κί­ας». Στο Ετμε­κτσό­γλου Ιωάν­να, Αδα­μο­πού­λου Χρι­στιά­να. (επι­μέ­λεια), «Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία και άλλες μου­σι­κές προ­σεγ­γί­σεις για παι­διά και νέους με ανα­πη­ρί­ες».  Νικο­λα­ΐ­δης — Edition Orpheus, Αθή­να : 2006.


Back to top