ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

Σάβ­βα­το 18 Νοεμ­βρί­ου 2017, 10:00–12:00 — ΓΝΜ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ — Αμφι­θέ­α­τρο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος-Ισό­γειο κτι­ρί­ου Γ. Με αφορ­μή την Ευρω­παϊ­κή Ημέ­ρα Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας στις 15 Νοεμ­βρί­ου και την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προ­ω­ρό­τη­τας στις 17 Νοεμ­βρί­ου διορ­γα­νώ­νου­με σε συνερ­γα­σία με το Νεο­γνο­λο­γι­κό Τμή­μα του ΓΝΜ Έλε­να Βενι­ζέ­λου ένα δωρε­άν εκπαι­δευ­τι­κό εργα­στή­ριο για τη χρή­ση της φωνής που απευ­θύ­νε­ται σε γονείς…

Περισσότερα

Η Ευρω­παϊ­κή Συνο­μο­σπον­δία Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας (EMTC), ετοι­μά­ζει για 4η συνε­χή χρο­νιά μία μεγά­λη Ευρω­παϊ­κή γιορ­τή για την Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στις 15 Νοεμ­βρί­ου 2017 οργα­νώ­νο­ντας παρου­σιά­σεις, δρά­σεις, και εργα­στή­ρια, με ελεύ­θε­ρη συμ­με­το­χή για το κοι­νό. Το φετι­νό μας θέμα είναι «Άκου τη φωνή σου!»  Στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία ακού­με τις δια­φο­ρε­τι­κές φωνές των θερα­πευό­με­νων μας. Τους προ­σκα­λού­με και τους δίνου­με χώρο…

Περισσότερα

Με αφορ­μή τη Διε­θνή Ημέ­ρα Μου­σεί­ων 2017 με θέμα «Μου­σεία και αμφι­λε­γό­με­νες ιστο­ρί­ες: Τα μου­σεία μιλούν για αυτά που δεν λέγο­νται», ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος του Αμφια­ρά­ειου στον Ωρω­πό θα φιλο­ξε­νή­σει ένα μου­σι­κό εργα­στή­ριο με τη μου­σι­κο­θε­ρα­πευ­τρια Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη. Την Κυρια­κή 21 Μαΐ­ου, από τις 11 το πρωί ώς τις 2 το μεση­μέ­ρι, οι επι­σκέ­πτες θα…

Περισσότερα

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου Πολιτιστικός και Επιστημονικός Σύλλογος Σύλλογος Χαλανδρίου Αργώ, Σοφοκλή Βενιζέλου 20 και Καραολή Δημητρίου. 18.30–20.00: Ομιλία 20.00–21.30: Εργαστήριο* Μια ομι­λία γνω­ρι­μί­ας με τη Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία, τις βασι­κές αρχές της και τους τρό­πους που μας βοη­θά μέσα από παρα­δείγ­μα­τα συνε­δριών. Στο εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, θα ανα­κα­λύ­ψου­με στην πρά­ξη πως η μου­σι­κή δημιουρ­γι­κή δια­δι­κα­σία μπο­ρεί να…

Περισσότερα

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 19.30–21.00 Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Δρόση 2 και Δροσίνη στο Ψυχικό. Μια ομι­λία γνω­ρι­μί­ας με τη Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία, τις βασι­κές αρχές της και τους τρό­πους που μας βοη­θά. Όλα αυτά, μέσα από παρα­δείγ­μα­τα συνε­δριών ανθρώ­πων με στρες, παι­διών με προ­βλή­μα­τα συμπε­ρι­φο­ράς και μαμά­δων που δυσκο­λεύ­ο­νται να συν­δε­θούν με τα μωρά τους.

Περισσότερα

Πόσο βοη­θά­ει τελι­κά η μου­σι­κή την ανά­πτυ­ξη ενός πρό­ω­ρου μωρού; Επει­δή δια­βά­σα­με και ακού­σα­με διά­φο­ρα, ερευ­νή­σα­με το κεφά­λαιο της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας, το οποίο στην Ελλά­δα απο­τε­λεί αχαρ­το­γρά­φη­τη περιο­χή, και συγκε­ντρώ­σα­με τις απα­ντή­σεις. Χάρη στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη, η οποία έχει εξει­δι­κευ­τεί στη θερα­πεία των πρό­ω­ρων μωρών σε περι­βάλ­λον ΜΕΝΝ, μάθα­με πώς ένα μωρό μπο­ρεί να συντο­νί­σει…

Περισσότερα

Back to top