ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

χέρι-κρατώντας-ξύλινο-κρουστό
Σεμινάριο Μουσικοθεραπείας με τη Χριστίνα Καλλιώδη και τον Δημήτρη Κουκουράκη Σάβ­βα­το 19 Μαΐ­ου 2018, 12.00–18.00 | Κέντρο Μου­σι­κής Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας «ηχώ», Ναρ­κίσ­σων 13 Χαλάν­δρι Στό­χος του σεμι­να­ρί­ου είναι η από­κτη­ση μιας ολο­κλη­ρω­μέ­νης και ακρι­βούς εικό­νας του επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου της μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας και των θετι­κών της επι­δρά­σε­ων μέσω της βιω­μα­τι­κής εμπει­ρί­ας. Οι ειση­γη­τές, Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη-μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια MA, NICU και Δημή­τρης…

Περισσότερα

Την 1 Μαρ­τί­ου μιλά­με σε όλους για τη δύνα­μη της Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας!   Αν θέλε­τε να μάθε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πώς μπο­ρεί να βοη­θή­σει εσάς ή τους οικεί­ους σας επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας.      

Περισσότερα

Η επό­με­νή μας συνά­ντη­ση είναι την Παρα­σκευή 2 Μαρ­τί­ου 2018 και ώρα 19:30–21:00. Η ομά­δα δημιουρ­γή­θη­κε το 2016 σε συνερ­γα­σία με τους ανθρώ­πους του «31 Εβδο­μά­δες» και φιλο­δο­ξεί να απο­τε­λέ­σει έναν «ασφα­λή τόπο» όπου οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα έχουν την ευκαι­ρία να ανα­λο­γι­στούν τους τρό­πους με τους οποί­ους η πρό­ω­ρη γέν­νη­ση επη­ρέ­α­σε και επη­ρε­ά­ζει τη ζωή…

Περισσότερα

Από την 1η Μαρ­τί­ου το «ηχώ» έχει 2 θέσεις για κύκλους 12 συνε­δριων χαμη­λού κόστους (ή 24 για πρώ­ι­μη παρεμ­βα­ση σε παι­διά με ανα­πτυ­ξια­κές δυσκο­λί­ες) μέσω του Ψ-Δικτύ­ου. Οι θέσεις προ­σφέ­ρο­νται σε ανθρώ­πους με οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες: άνερ­γους, χαμη­λό­μι­σθους, συντα­ξιού­χους, πολύ­τε­κνους, μέλη μονο­γο­νεϊ­κών οικο­γε­νειών, πολύ­τε­κνους, φοι­τη­τές και άτο­μα με δυσκο­λί­ες δια­βί­ω­σης. Το κόστος των συνε­δριών κυμαί­νε­ται…

Περισσότερα

Σάβ­βα­το 18 Νοεμ­βρί­ου 2017, 10:00–12:00 — ΓΝΜ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ — Αμφι­θέ­α­τρο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος-Ισό­γειο κτι­ρί­ου Γ. Με αφορ­μή την Ευρω­παϊ­κή Ημέ­ρα Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας στις 15 Νοεμ­βρί­ου και την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προ­ω­ρό­τη­τας στις 17 Νοεμ­βρί­ου διορ­γα­νώ­νου­με σε συνερ­γα­σία με το Νεο­γνο­λο­γι­κό Τμή­μα του ΓΝΜ Έλε­να Βενι­ζέ­λου ένα δωρε­άν εκπαι­δευ­τι­κό εργα­στή­ριο για τη χρή­ση της φωνής που απευ­θύ­νε­ται σε γονείς…

Περισσότερα

Η Ευρω­παϊ­κή Συνο­μο­σπον­δία Μου­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας (EMTC), ετοι­μά­ζει για 4η συνε­χή χρο­νιά μία μεγά­λη Ευρω­παϊ­κή γιορ­τή για την Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στις 15 Νοεμ­βρί­ου 2017 οργα­νώ­νο­ντας παρου­σιά­σεις, δρά­σεις, και εργα­στή­ρια, με ελεύ­θε­ρη συμ­με­το­χή για το κοι­νό. Το φετι­νό μας θέμα είναι «Άκου τη φωνή σου!»  Στη μου­σι­κο­θε­ρα­πεία ακού­με τις δια­φο­ρε­τι­κές φωνές των θερα­πευό­με­νων μας. Τους προ­σκα­λού­με και τους δίνου­με χώρο…

Περισσότερα

Back to top